Skip to content

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:
 • Apartmany Termal s.r.o.
 • Ľanárska ulica 4529/5, Dunajská Streda
 • IČO: 51801914
 • Tel: +421 917 986 733
Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • Uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie ubytovacích služieb.
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci evidovania platieb a účtovníctva.
 • Poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu. 
Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú: 
 • Plnenie našich zákonných povinností. To predovšetkým vo vzťahu a vedeniu účtovníctva a agendy súvisiacej evidenciou ubytovaných osôb.  
 • Súhlas dotknutej osoby, ak vám informácie zasielame na základe vášho súhlasu
 • Plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností. V prípadoch ked ste sa rozhodli využiť naše služby a rezervovať si u nás ubytovanie.
 • Oprávnený záujem, ktorým sledujeme náš zámer informovať vás ako nášho klienta a službách o ktoré by ste mohli mať záujem.
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:
 • Rezervačné systémy a online služby
 • Polícia SR – odbor evidencie osôb
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
Doba uschovávania osobných údajov.
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:
 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. 
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky. 
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 
Podrobnejšie informácie vám poskytneme telefonicky +421 917 986 733, prípadne na e-mailovej adrese: info@ubytovaniedunajskastreda.sk